Nabestaanden

Nabestaanden

Registratieformulier voor nabestaanden

  • Gegevens donor

  • Voorwaarden

    Algemene Voorwaarden Artikel 1 – Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Bemiddeling: dienstverlening bij relatievorming gericht op het samenbrengen van nabestaanden van donoren van en mensen die een transplantatie hebben ondergaan als ontvanger. Onder te verdelen in: stichtingsbemiddeling waarbij de stichting contactmogelijkheden aanreikt; b. De stichting: de stichting DonaDona, of een natuurlijk persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig als vertegenwoordiger van de stichting DonaDona bemiddeling uitoefent; c. Partij: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; Partijen die welkom zijn om zich in te schrijven in de database van de stichting zijn: 1 - nabestaanden uit de eerste lijn (vader, moeder, zus, broer) en tweede lijn (grootouder, oom, tante) indien er geen eerste lijn familie meer is. 2 - ontvangers c.q. getransplanteerden van organen of hoornvlies. d. Overeenkomst: overeenkomst met betrekking tot bemiddeling tussen partijen en de stichting in welke vorm dan ook gesloten; e. Ontmoeting: De situatie dat het voor partijen die te kennen hebben gegeven elkaar te willen ontmoeten, deze ontmoeting door de stichting wordt begeleid en gecoördineerd. Onder een ontmoeting wordt mede verstaan een groepsmatige kennismakingsbijeenkomst. Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden 1. De stichting is verplicht tegenover de partijen deze Algemene Voorwaarden te hanteren, maar kan hiervan bij overeenkomst ten voordele van partijen afwijken. 2. De stichting verwijst naar de Algemene Voorwaarden op deze site. De inschrijvende partij accepteert de Algemene Voorwaarden door onderaan het inschrijfformulier het vakje aan te vinken. Artikel 3 – Informatie uitwisselen 1. De stichting verwijst partijen naar de werkwijze op deze website. Alleen bij het totstandkomen van een match kan de stichting overgaan tot bemiddeling van een wederzijds gewenste ontmoeting. 2. De partij verklaart zich door het sluiten van een overeenkomst ermee akkoord dat hij of zij met anderen in contact wordt gebracht. Echter, gezien de aard van het contact, kunnen partijen zich tot op het laatst mogelijke moment terugtrekken. Artikel 4 – De overeenkomst 1. De overeenkomst komt schriftelijk dan wel elektronisch tot stand en is voorzien van een datum waarop de dienstverlening een aanvang neemt. Een schriftelijke overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de partij. In een elektronische omgeving is de overeenkomst pas gesloten wanneer de partij de bevestiging van zijn aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen. 2. De informatie zoals omschreven in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden maakt van de overeenkomst deel uit. Artikel 5 – Afkoelingsperiode 1. Partij en stichting hebben het recht binnen een week na het sluiten van de overeenkomst de overeenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden. Het hier bedoelde recht van de partij kan door het stichting niet worden uitgesloten. Artikel 6 – Duur van de overeenkomst De overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde tijdsperiode, te weten de periode die noodzakelijk is voor het op zorgvuldige wijze tot stand brengen van het contact tussen partijen. Artikel 7 – Zorgplicht van het stichting De stichting verplicht zich ten opzichte van de partij bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goede stichting in acht te nemen. Daartoe: - bedient het stichting en werkt de stichting werkt altijd samen met vakbekwame organisaties en medewerkers (natuurlijke en rechtspersonen) al dan niet in dienst van de stichting. De stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden, waaronder de onder in dit lid genoemde medewerkers, worden verricht. - zal de stichting vragen om een korte motivatie van de partij over de reden van de inschrijving. Mogelijk worden nog nadere vragen gesteld door onze maatschappelijk werker alvorens de inschrijving te accepteren. - zal de stichting zich zo goed mogelijk inspannen om in haar database een zogenaamde unieke match te vinden. Indien er inderdaad sprake is van een match zal de stichting zich zo goed mogelijk inspannen om een ontmoeting tussen partijen te begeleiden en te coördineren. Opgemerkt dient daarbij dat contact alleen tot stand kan komen als de wederpartij zich ook ingeschreven heeft. De stichting kan derhalve geen match en ontmoeting garanderen. De stichting is niet aansprakelijk voor schade, materieel en/of immaterieel, die voortkomt uit de inschrijving alsmede het contact c.q. de ontmoeting. Artikel 8 – Privacybescherming 1. De stichting zal de persoonsgegevens van de partij op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerken. 2. De stichting zal de persoonsgegevens van een partij uiterlijk twee jaar na de totstandkoming van het contact verwijderen. 3. De stichting zal de persoonsgegevens van partijen slechts met hun toestemming delen met andere partijen en/of organisaties of haar medewerkers. Artikel 9 – Verplichtingen van partijen 1. Een partij verplicht zich tot correct gedrag tegenover de stichting, tegenover andere partijen dan de stichting en tegenover andere door de stichting in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan de partij voorgestelde personen. 2. Een partij heeft integere bedoelingen met de gewenste ontmoeting van de wederpartij. Dat wil zeggen dat een ontmoeting louter is bedoeld om op een vriendschappelijke manier dank te betuigen en troost te vinden. 3. De partij is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot persoonlijke gegevens van anderen en vrijwaart de stichting voor aanspraken van derden indien aansprakelijkheid ontstaat wegens schending van de geheimhoudingsplicht door de partij. Artikel 10 – Niet-nakoming van de overeenkomst Als een van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Ontbinding kan onder meer gerechtvaardigd zijn bij schending door de stichting van haar zorgplicht genoemd in artikel 7 respectievelijk bij schending door de partij van zijn plicht om correct te handelen genoemd in artikel 9 lid 1 en lid 2 en daardoor voortzetting van de overeenkomst van de wederpartij niet mag worden gevergd. Art 11: -- Geschillen en toepasselijk recht, Indien een eventueel geschil tussen de stichting en partij niet in de minne kan worden geschikt zullen partijen een mediator vragen te bemiddelen in het conflict. In dat geval is het Nederlands recht van toepassing.