ALG. VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Bemiddeling: dienstverlening bij relatievorming gericht op het samenbrengen van nabestaanden van donoren van en mensen die een transplantatie hebben ondergaan als ontvanger.

b. Partij: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; Partijen die welkom zijn om zich in te schrijven in de database van de stichting zijn:

1a – nabestaanden uit de eerste en tweede lijn (echtgenoten, kinderen, vader, moeder, zus, broer)

1b – donoren die een nier of deel van de lever hebben afgestaan bij leven.

2 –  ontvangers c.q. getransplanteerden van organen, hoornvlies en beenmerg.

c. Ontmoeting: De situatie dat het voor partijen die te kennen hebben gegeven elkaar te willen ontmoeten, deze ontmoeting door Donadona wordt begeleid en gecoördineerd.

Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden

1. Donadona is verplicht tegenover de partijen deze Algemene Voorwaarden te hanteren, maar kan hiervan bij overeenkomst ten voordele van partijen afwijken.

2. Donadona verwijst naar de Algemene Voorwaarden op deze site. De inschrijvende partij accepteert de Algemene Voorwaarden door onderaan het inschrijfformulier het vakje aan te vinken.

Artikel 3 – Informatie uitwisselen

1. Donadona verwijst partijen naar de werkwijze op deze website. Alleen bij het totstandkomen van een match kan Donadona overgaan tot bemiddeling van een wederzijds gewenste ontmoeting.

2. De partij verklaart zich door het sluiten van een overeenkomst ermee akkoord dat hij of zij met anderen in contact wordt gebracht. Echter, gezien de aard van het contact, kunnen partijen zich tot op het laatst mogelijke moment terugtrekken.

Artikel 4 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt schriftelijk dan wel elektronisch tot stand en is voorzien van een datum waarop de dienstverlening een aanvang neemt. Een schriftelijke overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de partij. In een elektronische omgeving is de overeenkomst pas gesloten wanneer de partij de bevestiging van zijn aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen.

2. De informatie zoals omschreven in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden maakt van de overeenkomst deel uit.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde tijdsperiode, te weten de periode die noodzakelijk is voor het op zorgvuldige wijze tot stand brengen van het contact tussen partijen.

Artikel 6 – Zorgplicht van Donadona

Donadona verplicht zich ten opzichte van de partij bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goede partij in acht te nemen.

Daartoe:

– zal Donadona vragen om een korte motivatie van de partij over de reden van de inschrijving. Mogelijk worden nog nadere vragen gesteld door onze ervaren coach alvorens de inschrijving te accepteren.

– zal Donadona zich zo goed mogelijk inspannen om in haar database een zogenaamde unieke match te vinden. Indien er inderdaad sprake is van een match zal Donadona zich zo goed mogelijk inspannen om een ontmoeting tussen partijen te begeleiden en te coördineren.

Opgemerkt dient daarbij dat contact alleen tot stand kan komen als de wederpartij zich ook ingeschreven heeft. Donadona kan derhalve geen match en ontmoeting garanderen.

Donadona is niet aansprakelijk voor schade, materieel en/of immaterieel, die voortkomt uit de inschrijving alsmede het contact c.q. de ontmoeting.

 Artikel 7 – Privacybescherming en AVG

1. Donadona zal de persoonsgegevens van de partij op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerken.

2. Donadona zal de persoonsgegevens van een partij beschermen volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

3. Donadona zal de persoonsgegevens van partijen slechts met hun toestemming delen met andere partijen of haar medewerkers.

Artikel 8 – Verplichtingen van partijen

1. Een partij verplicht zich tot correct gedrag tegenover Donadona.

2. Een partij heeft integere bedoelingen met de gewenste ontmoeting van de wederpartij. Dat wil zeggen dat een ontmoeting louter is bedoeld om op een vriendschappelijke manier dank te betuigen en troost te vinden.

3. De partij is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot persoonlijke gegevens van anderen en vrijwaart Donadona voor aanspraken van derden indien aansprakelijkheid ontstaat wegens schending van de geheimhoudingsplicht door de partij.

Art 9: — Geschillen en toepasselijk recht,

Indien een eventueel geschil tussen Donadona en partij niet in de minne kan worden geschikt zullen partijen een mediator vragen te bemiddelen in het conflict. In dat geval is het Nederlands recht van toepassing.